پرایمر یا زیر سازی سطوح

پرایمر (نفوذگر در دیوارهای متخلخل ، گچی ، آهکی یا سیمانی ) آستری بین چسب کاشی و انواع سطح های با جذب آب بالا یا نامناسب