های فلکس High Flex BV(210, 220)

این محصول برپایه رزینهای کوپلیمر تهیه شده و باعث افزایش میزان چسبندگی چسب کاشی و همچنین افزایش خواص مکانیکی و شیمیایی چسب کاشی و پودر بندکشی می گردد.

با افزودن مایع مکمل High flex BV210 به پودر بندکشی خواص ضد اسیدی آن افزایش یافته و در برابر بسیاری از مواد شیمیایی مقاوم می گرددکه میزان مقاومت آن را می توان از جدول مقاومت شیمیایی پیوست یک ملاحظه نمود.

افزودن مایع High flex BV220 به چسب کاشی علاوه بر افزایش میزان چسبندگی، باعث واتر پروف شدن چسب می گردد که از ترکیب آب با چسب کاشی CV300 می توان به عنوان چسب کاشی استخری
(CV300+ High flex BV220) جهت مکانهای مرطوب استفاده نمود.

افزودن High flex BV220 به چسب کاشی CV300 باعث افزایش میزان چسبندگی , افزایش مقاومت مکانیکی, مقاومت شیمیایی و همچنین فشارهای برشی می گردد.

میزان مقاومت در برابر مواد شیمیایی خورنده را می توانید در جدول مقاومت شیمیایی در پایان این دفترچه مشاهده نمایید.